Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.

Disclaimer

Laatste bijwerking: 18-12-2023

Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Informatie

De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. De Ron, Kris kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met De Ron, Kris.

Onderbrekingen

De Ron, Kris tracht onderbrekingen in het raadplegen van de website zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan De Ron, Kris niet garanderen dat de website volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover De Ron, Kris geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. De Ron, Kris biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege De Ron, Kris met of van deze websites of van hun inhoud.

Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de website, vragen wij u eerst contact op te nemen met De Ron, Kris via het volgende email adres: info@haagmans.be.

Aansprakelijkheid

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De Ron, Kris garandeert echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

De Ron, Kris kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. De Ron, Kris is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is De Ron, Kris aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

De Ron, Kris verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

Intellectuele eigendomsrechten

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle realisaties, creaties of ontwerpen van welke aard ook gerealiseerd, komen zonder beperking toe aan De Ron, Kris. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van De Ron, Kris. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Prins Boudewijnlaan 10
9100 Sint-Niklaas

0494 29 65 80
info@haagmans.be

Volg ons