Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met De Ron Kris (“Haagmans.be”) (KBO 0811.632.454, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 10) aangegane, hetzij schriftelijke, hetzij mondelinge, overeenkomsten, zowel qua verkoop, leveringen als diensten.

b. De voorwaarden hebben voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant, zelfs wanneer deze voorzien dat de algemene voorwaarden van de klant voorrang hebben.

c. Indien de klant na het einde van de overeenkomst, om welke reden ook, opnieuw beroep doet op de diensten van De Ron Kris zijn de onderhavige algemene voorwaarden automatisch op deze nieuwe overeenkomst van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

d. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden als nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar gezien wordt, dan zal aan zulke bepaling (voor zover deze nietig, ongeldig of onuitvoerbaar is) geen enkel gevolg gegeven worden en zal deze geacht worden niet in deze overeenkomst te zijn opgenomen, zonder evenwel de andere artikels van deze overeenkomst ongeldig te maken. De nietige, ongeldige en niet uitvoerbare bepalingen dienen dan (door partijen of desgevallend de rechtbank) te worden vervangen door een geldige bepaling waarvan het resultaat zo dicht mogelijk aanleunt bij het bedoelde resultaat van de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling.

e. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de consument-klant worden verleend krachtens de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

2. Offertes / bestelbonnen

a. De overeenkomst tot uitvoering van de prestaties door De Ron Kris (“Haagmans.be”) komt slechts tot stand na aanvaarding en ondertekening van de offerte of bestelbon. Offertes zijn geldig gedurende 1 maand na de offertedatum.

b. Tenzij expliciet vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW.

3. Prestaties

a. De gepresteerde werkzaamheden worden aangerekend vanaf het vertrek aan het adres te 9100 Sint-Niklaas, Prinsboudewijnlaan 10 tot aan de terugkomst aan dit adres.

b. Alle werken die tijdens de uitvoering van een overeenkomst dienen te worden uitgevoerd en welke niet schriftelijk werden vastgelegd, zullen als supplement worden aangerekend.
c. Bij uitvoering van de werken worden de nodige nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, ...) kosteloos ter beschikking gesteld door de klant.

d. Voor aanvang van de werken overhandigt de klant spontaan de nodige plannen aan de De Ron Kris waarop putten, leidingen, nutsvoorzieningen e.d. duidelijk staan aangegeven. Bij ontstentenis ervan kan De Ron Kris (“Haagmans.be”) niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele schade.

4. Garantie

a. Planten en goederen worden gekeurd en aanvaard op de dag van afhaling of levering.

b. Planten vallen enkel en alleen binnen garantie in zo verre er met De Ron Kris (“Haagmans.be”) een onderhoudscontract tussen de opdrachtgever en De Ron Kris (“Haagmans.be”) werd afgesloten waarbij De Ron Kris (“Haagmans.be”) de totale zorg van de planten op zich neemt vanaf de levering en voor een bepaalde duur. In alle andere gevallen wordt geen garantie verstrekt op planten en is het risico op uitval, sterft, abnormale groei, ziekte, ... vanaf de levering voor rekening van de opdrachtgever.

c. Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn: schade, gebreken of tekortkomingen die ontstaan door weersomstandigheden of overmacht zoals vorst, overstroming, hoge grondwaterstanden, droogteperiodes, hitte, brandschade, ... inbegrepen

d. Indien de klant een consument is in de zin van art. 1649bis, §1, 1° Oud BW, dan gelden voormelde bepalingen onverminderd de rechten van de consument in toepassing van art. 1649quater, §1, eerste lid Oud BW.

5. Annulering van afspraken

a. Elke annulering van een afspraak met De Ron Kris moet minstens gebeuren binnen de 24 uren vóór het geplande tijdstip van de afspraak. Wanneer een afspraak niet binnen een termijn van 24 uren, voorafgaand aan de afspraak, wordt geannuleerd, zal de afspraak worden beschouwd als een “no show” en zal aan de klant een forfaitaire schadevergoeding van XXX EUR worden gefactureerd.

b. Ingeval de klant een consument is in de zin van art. I.1, 2° WER, dan is hij gerechtigd op een gelijkwaardige forfaitaire schadevergoeding indien de afspraak door De Ron Kris in voorkomend geval niet uiterlijk 24 uren vóór het geplande tijdstip wordt geannuleerd.

6. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst

a. Wanneer de klant beslist dat om eender welke reden de uitvoering van een contract of overeenkomst niet kan doorgaan (behoudens in de gevallen van overmacht zoals bedoeld onder art. 6), zal automatisch en van rechtswege een schadevergoeding zijn van 15% van de overeengekomen jaarprijs. Tevens zullen alle reeds uitgevoerde werken verschuldigd en alle voorbereidende werken en planningswerken welke werden uitgevoerd ten behoeve van de totstandkoming van een overeenkomst, worden aangerekend.

b. Ingeval de klant een consument is in de zin van art. I.1, 2° WER, dan is hij gerechtigd op een gelijkwaardige forfaitaire schadevergoeding indien de overeenkomst (behoudens in de gevallen van
overmacht) voortijdig zou worden beëindigd door De Ron Kris.

7. Overmacht

a. In geval van overmacht behouden De Ron Kris en de klant zich respectievelijk het recht voor de leverings- / uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst met onmiddellijke ingang, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen per aangetekend schrijven, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

b. Worden aanzien als gevallen van overmacht: alle omstandigheden die op het ogenblik aan het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zodat het niet redelijk zou zijn om te verlangen dat de overeenkomst nog wordt uitgevoerd of wordt uitgevoerd onder de oorspronkelijke voorwaarden.

c. Onder overmacht wordt o.m. verstaan: brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in- of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij De Ron Kris als bij de leveranciers of onderaannemers of andere betrokken derden alsook wanprestaties bij voormelde derden.

8. Facturatie en betaling

a. Tenzij de factuur een afwijkende vervaldatum wordt vermeld, zijn de facturen van De Ron Kris contant betaalbaar op de factuurdatum.

b. Bij niet-betaling op de vervaldag van de facturatie van De Ron Kris is automatisch van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 75,00 EUR, alsook een verwijlinterest gelijk aan de interestvoet overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties.

c. In geval de klant een consument is in de zin van art. I.1, 2° WER, is het schadebeding en voormelde intresten verschuldigd nadat de klant daartoe een eerste kosteloze ingebrekestelling ontving en worden intresten en schadebeding opeisbaar na een termijn van 14 dagen dewelke begint te lopen de derde werkdag volgend op voormelde ingebrekestelling indien deze per brief werd verzonden of daags nadien indien de ingebrekestelling per mail werd verzonden. Het schadebeding ten aanzien van consumenten wordt als volgt vastgesteld, onverminderd het recht van de klant om een gelijkwaardige schadevergoeding op het factuurbedrag te vorderen ingeval De Ron Kris in gebreke is. i. 20,00 € voor schuldvorderingen kleiner of gelijk aan 150,00 €; ii. 30,00 € + 10% op het openstaande bedrag in de schijf tussen 150,01 € en 500,00 €; iii. 65,00 € + 5% op het openstaande bedrag in de schijf tussen 500,01 € met maximum van 2.000,00€.

9. Eigendomsvoorbehoud

a. Tot aan de volledige betaling door de klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst blijven de goederen eigendom van De Ron Kris, zelfs indien de goederen reeds bewerkt / verwerkt werden. De klant verbindt er zich dan ook toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan of als zekerheid aan te wenden zolang zij eigendom van De Ron Kris zijn.

10. Klachten

a. Elke klacht omtrent een levering, dienst of factuur moet, om geldig te zijn, per aangetekend schrijven aan De Ron Kris ter kennis worden gebracht binnen de 5 dagen na de respectievelijke levering of de factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de levering, dienst of factuur geacht te zijn aanvaard.

11. Aansprakelijkheid

a. De Ron Kris zal de nodige inspanningen leveren om de door de klant gevraagde of noodzakelijke werken volgens de regels van de kunst uit te voeren.

b. De Ron Kris is, behoudens opzet of grove fout, niet aansprakelijk voor: i. Enige schade, verlies, kosten of aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met de uitgevoerde werkzaamheden;

ii. Indirecte schade of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, omzetverlies of reputatieschade;

iii. De schade toevallig aan de tuin van de klant of andere zaken van de klant of van derden veroorzaakt tijdens de uitvoering van de werken;

iv. Schade die voortvloeit uit opdrachten die uitdrukkelijk ingaan tegen het advies van De Ron Kris;

v. Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft zijn precontractuele-, buitencontractuele- of contractuele aansprakelijkheid) van De Ron Kris zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade, met als maximum een bedrag gelijk aan de prijs (excl. BTW) van de goederen / diensten en/of hun voorwerp voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van- / schade aan
data, verlies van werkuren, vorderingen van derden enz. is uitgesloten. In elk geval zal de aansprakelijkheid van De Ron Kris beperkt zijn tot het bedrag waarvoor de verzekering tussenkomt.

12. Intellectuele eigendom

a. Alle ontwerpen (in de meest ruime zin van het woord) die door De Ron Kris werden opgemaakt, blijven eigendom van De Ron Kris en zijn beschermd door het auteursrecht. Zij kunnen niet geheel of gedeeltelijk door derden of in eigen regie worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De Ron Kris, tenzij na betaling van de overeengekomen ontwerpkost of, bij ontstentenis ervan, ten bedrage van 4% van de ramingkost met een minimum van 300 € (excl. 21 % btw).

13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

a. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van De Ron Kris bevoegd.

b. Indien de klant een consument is in de zin van art. I.1, 2° WER, dan geldt voormeld lid slechts zover de aangeduide rechtbanken eveneens bevoegd zijn ingevolge art. 624, 1°, 2° of 4° Ger.W.

c. Het Belgisch recht is steeds van toepassing op de overeenkomst.

Prins Boudewijnlaan 10
9100 Sint-Niklaas

0494 29 65 80
info@haagmans.be